Kansainvälisen matkailun Action Plan on tehty osana Pohjois-Savon ELY:n rahoittamaa “Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin action plan” -hanketta. Action Plan sisältää kolme osaa:

 1. tilannekuva
 2. olennaiset kehittämiskohteet
 3. kehittämisen askelmerkit

Lähtökohtaisesti Action Planissa on tunnistettu merkittävimmät ydinasiat kansainvälisen matkailun kehittymisen tiellä. Suunnitelmaa tehtäessä on tiedostettu erityisesti, että markkinointi ei itsessään ole ratkaisu, vaan osa kokonaisvaltaista matkailun liiketoimintaa.

Kansainvälisen matkailun Action Plan on myös tahdonilmaus suunnasta, mihin matkailua halutaan kehittää.

1 Tilannekuva

Kansainvälinen vapaa-ajanmatkailu kasvaa maailmanlaajuisesti sekä Suomen osalta nopeaan tahtiin.  Pohjois-Savossa, eli Kuopio-Tahko alueella, ulkomailta saapuva matkailu on heikkoa ja käytännössä kansainvälisen matkailun kehitys on jämähtänyt paikalleen. Vuositasolla Kuopio-Tahko alueen matkailusta hieman yli 10% tulee ulkomailta, kun koko Suomen keskiarvo on noin 35%. Kuopio-Tahko alueen kansainvälisestä matkailusta suurin osa tulee Venäjältä ja muiden kansallisuuksien matkailu on selkeästi pienempää. Voidaankin sanoa, että tällä hetkellä alueen kansainvälisen matkailun kohdemarkkinoiden määrä on liian rajoittunut kilpaileviin matkailualueisiin nähden ja kohdemarkkinaan liittyvät heilahtelut ovat merkitykseltään turhan suuria alueen matkailuun.

Alueen matkailuyrityksillä on voimakas tahtotila kehittää kansainvälistä matkailua ja sen edellytyksiä eteenpäin. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy on asettanut kumppaniyritystensä päättämänä tavoitteeksi kansainvälisestä matkailusta saatavan matkailutulon kasvattamista 150 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä nykyisestä 60-70 miljoonan tasosta. Tämä tahtotila ohjaa myös markkinointia ja sen kehittämistä.

Alueen vahvuuksina ovat luonto, puhtaus, rauha ja turvallisuus. Näiden vahvuuksien esille tuominen ja hyödyntäminen vaativat tuotteistusta, josta pääosin vastaavat ohjelmapalveluyritykset. Nykyisellään alueen ohjelmapalveluyritykset ovat osaavia, mutta pienikokoisia, jolloin investointi- ja tuotekehitysmahdollisuus on rajallinen. Lisäksi yrityksillä on kohtuullisen vähän kokemusta kansainvälisten matkailijoiden tarpeista.

Suomen alueiden välillä Kuopio-Tahko alueen mahdollisuus on saavutettavuus lähinnä vilkkaan lentokentän ansiosta. Lentoliikenne kentälle on kuitenkin erittäin kallista ja voi jopa olla, että liittymälento Helsingistä maksaa enemmän kuin kaukolento Aasiasta Helsinkiin. Saavutettavuuden kipein ongelmakohta on kehittymätön syöttöliikenne matkailukohteisiin ja lento- sekä rautatieasemilta. Huomioitavaa on myös vesireittien ja -verkostojen hyödyntämisen ja tuotteistamisen merkitys tulevaisuuden matkailijoiden kannalta.

Kuopio-Tahko alue tarvitsee sitkeää, pitkäjänteistä työtä kansainvälisen matkailun paranemiseksi ja erityisesti sisältötekijöiden kehittämistä.

Tiiviisti

 1. kansainvälinen matkailu alueelle on heikkoa
 2. alueen toimijoille on syntynyt tahtotila kehittää kansainvälistä matkailua
 3. alueen vahvuudet liittyvät luontoon, mutta tuotteistus on vajaata

2 Olennaiset kehittämiskohteet


Tärkeimmät asiat, joiden tulee kehittyä kansainvälisen matkailun kasvattamiseksi:

 • vetovoimaisten sisältöjen kasvattaminen valjastamalla vahvuudet tuotteiksi
 • ohjelmapalveluiden laadun ja kapasiteetin kasvaminen
 • ymmärrys jakelukanavista
 • palveluiden online-ostettavuuden paraneminen
 • hinnoitteluosaaminen ymmärrys
 • matkailutuotteiden löydettävyyden parantuminen eri kielillä
 • myynti- ja markkinointiosaaminen
 • visuaalinen materiaali
 • saavutettavuuden ongelmat
 • DMC-toiminta

Merkittävimmän Kuopio-Tahko alueen vahvuuden, eli luonnon ja puhtaiden vesistöjen tuotteistaminen on ratkaisevaa kansainvälisen matkailun kehittymisessä. Upeat luontokohteet ovat lähellä alueen keskuskaupunkia ja yksinkertaistaen voidaan sanoa, että Pohjois-Savon kaupungit ovat luontomatkailukohteita, kunhan vain vahvuuksien kokeminen tehdään matkailijoille helpoksi.

Tuotteistuksen kehittämisen osalta on myös huomattava, että tuotteistuksessa on useita erilaisia osia, joista kaikista puhutaan tuotteistamisena. Ohjelmapalveluryritys tai majoitusliike kehittävät omia palveluitaan ja tästä voidaan puhua tuotteistuksena. Kansainvälisessä matkailussa erityisesti kuitenkin kyse palveluketjuista ja itse asiassa matkailijan kokema tuote on useiden palvelujen ketju, joista muodostuu matkailijalle “tuote”. Tälläisia palveluketjuja myös tulee tehdä valmiiksi, sillä niitä matkanjärjestäjät myyvät tahoillaan. Siis jokaisen palveluketjun toimijan tulisi olla tietoisia siitä, millaiseen kokonaisuuteen kuuluu ja miten tuote asiakkaalle myydään ja markkinoidaan.

Kuopio-Tahko alueen vapaa-ajan matkailun kansainväliselle tasolle kehittymisen avainpelureita ovat ohjelmapalveluyritykset. Ohjelmapalveluyritykset ovat se taho, joka voi muokata alueen vahvuuksista tuotteita. Ohjelmapalveluaihioita alueella on runsaasti, mutta pääsääntöisesti ohjelmien kapasiteetti on kohtuullisen pieni. Toisaalta osa aktiviteetti- ja ohjelmapalveluyrityksistä on eräänlaisia ankkuritoimijoita. Näillä yrityksillä on kapasiteetti jo kasvanut isolle tasolle ja käytännössä tällaisia toimijoita ovat Tahkon laskettelurinteet, golf sekä Kuopion risteilytarjonta. Muiden ohjelmapalveluyritysten osalta pienuus on suuri haaste, palveluita täytyy muokata kansainvälisten asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi ja kantaa alkuvaiheen riskiä.

Matkailualan jakelukanavat ovat muuttuneet internetin myötä viime aikoina radikaalisti. Pohjois-Savon toimijat eivät ole kuitenkaan päässeet sinuiksi uusien jakelukanavien kanssa. Samaan aikaan myös osaaminen perinteisten matkanjärjestäjäpohjaisten jakelukanavien osalta on vajaata. Tämä sektori tulee ymmärtää, jotta voi ottaa vaatimukset huomioon tuotteistuksessa sekä myynti- ja markkinointitoiminnassa.

Olennainen osa tuotteistusta on hinnoittelu. Kansainvälisessä myynnissä olevan matkailutuotteen tulee olla oikein hinnoiteltu huomioiden jakeluväylien vaatimat komissiot. Tähän liittyvän tietoisuuden ja osaamisen kasvaminen on edellytys alueen laajemmalle menestykselle kansainvälisillä markkinoilla.

Alueen matkailutuotteet on luvattoman vaikeasti löydettävissä ja yllättävän monen tärkeänkin matkailuyrityksen palveluita ja tuotteita ei löydy kuin suomeksi. Asialle täytyy tehdä pikaisesti jotain ja käytännössä tärkein toimenpide on alueen sisältöjen vieminen verkkoon eri kielillä.

Matkanjärjestäjien kautta organisoituvassa toiminnassa olennainen lenkki on DMC, eli destination management company. Tämän toimijan tehtävä on kaksisuuntainen: toisaalta DMC myy kokoamiaan matkailupaketteja matkanjärjestäjille ja toisaalta DMC hoitaa matkanjärjestäjän puolesta järjestelyitä alueelle tuleville matkailijoille. Alueella on orastavaa DMC -toimintaa, mutta suurimmalle osalle alueen matkailuyrityksistä DMC -toiminta uutta ja alueen valmiutta yhteistyöhön DMC -toimijoiden kanssa tulee kasvattaa.

Vaikka DMC onkin merkittävä tekijä matkailun kansainvälisessä kaupankäynnissä, niin silti myös alueen matkailuyritysten myynti- ja markkinointiosaamisen kasvattaminen on merkittävin osa alueen kokonaiskehitystä. Tässä olennainen yksityiskohta on tutustumismatkojen (matkanjärjestäjät ja media) isännöinti – onnistunut tutustumismatka on ylivoimainen markkinointitoimenpide, jonka aikana käydään läpi useita yrityksiä ja palveluita. Kaikkien yritysten tulee tällöin ymmärtää, miten tilanteessa toimitaan ja miten käynteihin tulisi valmistautua.

Kaiken markkinoinnin ydintarve joka päivä kiihtyvässä informaatiovirrassa on näyttävä visuaalinen materiaali, eli kuvat ja videot. Kuvia ja videoita tarvitaan käytännössä päivittäin uusia, koska sosiaalinen media on noussut merkittävimmäksi mielikuvan luojaksi. Näin ollen tarvitaan sekä ammattityönä tuotettua materiaalia sekä toimijoiden itse tuottamaa tukimateriaalia. Lisäksi tulee ymmärtää eri maiden sosiaalisen median -markkinoinnin muodot ja pyrkiä olemaan mukana jokaisen maan valtakanavassa. Samaan aikaan voidaan myös todeta tulevien informaation käyttömuotojen, kuten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden esiinmarssi. Näihin uusiin tapoihin esittää informaatiota tarvitaan myös soveltuvaa sisältöä, joka poikkeaa aiemmin toteutetusta (esimerkiksi normaali valokuva vs. 360 asteen kuva).

Saavutettavuuden parantaminen on matkailualan toimijoiden puolesta hankalaa, joten tässä kohtaa matkailutoimijoiden, poliittisten päättäjien ja liikennöivien organisaatioiden (mm. lentoyhtiöt, linja-autoyhtiöt ja VR) tulee käydä keskustelua uusista julkisen liikenteen reiteistä ja aikatauluista sekä kehittää osaltaan omaa toimintaa tätä tukevaksi. Samoin merkittävimpien matkailijakeskittymien osalta liikenneväylien kehittyminen tulee turvata. Hyvä esimerkki on Kuopion ja Tahkon välinen tieyhteys, joka vaatii huomiota, samoin kuin mahdollisuus yhdistää Tahko raideverkkoon.

Kansainvälisessä matkailussa tarvitaan ehdottomasti yhteistyötä monella saralla. Yhteistyö matkailumarkkinoinnin osalta Pohjois-Savossa on alkutekijöissään. Maakunnassa ei ole kaikkien toimijoiden yhteisesti operoimaa toimintaa. Tärkein yhteistyön ilmentymä on Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, mutta kaikki kunnat ja yritykset eivät ole liittyneet yhteistyöhön. Kansainvälinen yhteistyö on rakentunut siten, että valtion matkailumarkkinointiorganisaatio Visit Finland tekee yhteistyötä suuraluetasolla ja sopimukset tehdään mielellään maakunnittain.

Toinen tärkeä yhteistyön taso on yritysten välillä tuotteistuksessa. Yksittäinen yritys ei pysty tarjoamaan kokonaisvaltaista matkapakettia ja juuri paketointi on yksi heikoimmassa tilassa olevista tuotteistuksen osista. Yritysten ymmärrystä ja valmiutta tuotteistusyhteistyöhön täytyy pystyä parantamaan.

Tiiviisti

 1. ohjelmallisten sisältöjen kehittäminen tuotteiksi
 2. myynnin kehittäminen ja jakelukanavien laajentaminen
 3. yhteistyön parantaminen ja tuominen luonnolliseksi osaksi kaikille toimijoille

3 Kehittämisen askelmerkit

Tämä tiekartta tähtää vuonna 2028 tilanteeseen, jossa nykyisestä seisahtuneesta tilasta ollaan päästy tuloshakuisesti itseään ohjaavaan matkailuliiketoimintaan. Vuonna 2028 kaikki matkailuun liittyvät toimijat ymmärtävät kansainvälisen matkailun samalla tavoin ja kaikki resurssit on suunnattu tekemään työtä yhteisen maalin tavoittamiseksi. Aikajanan ensimmäisinä vuosina on tunnistettu hyvin konkreettisia asioita, joista tärkeimpänä on sisältöjen tuotteistuksen (ohjelmapalvelutoiminnan) heikkous. Tämän kehittämiselle yhtenä keinona esitetään matkailun tuotteistuksen hautomon perustamista. Tiekartan loppuvaiheessa tärkeintä on jatkuva kehitys ja asioiden ymmärtäminen.

Käytännössä kehittämisen askelmerkkejä on mietitty kymmenen vuoden päähän. Aikajanan perusteena Visit Finlandin ja Lakeland -yhteistyön malli, jossa yhteistyön tavoitteet  on sovittu kymmenen vuoden päähän. Merkittävänä välitavoitteena on KTM:n ja Kuopion kaupungin strategian mukaisesti vuosi 2025, jolloin kv-matkailusta tulisi tulla Pohjois-Savoon 150 miljoonan matkailutulo.

 

VUOSI 2018

Tuotteet ja palvelut

 • ensimmäiset paketoidut aihiot olemassa
 • ohjelmapalveluyritykset pieniä (liikevaihto alle 0,5 milj. eur)
 • luonto-ohjelmapalveluyrityksiä on alueella 3-5 kpl
 • alueen palveluita ei ole suunnattu kansainvälisille markkinoille
 • ohjelmapalveluiden vetovoima on pitkälti muutaman ankkurityrityksen varassa

Myynti

 • DMC aloittelee alueella
 • online-myynnissä vain majoitusta
 • tiedon löytyminen kansainvälisille matkailijoille heikkoa

Markkinointiyhteistyö

 • Kuopio-Tahko Markkinoinnissa 65 yritystä
 • Lakeland-yhteistyön ydin 4 itäistä maakuntaa
 • Visit Finlandin kanssa yhteistyösopimus Kiinaan markkinoinnista
 • *Pohjois-Savossa ei ole kattavaa yhteistyön kuvaa

Tavoitteet

 • tilannekuvan selvittäminen
 • tiekartta kehittämiselle seuraavaksi 10 vuodeksi
 • *matkailutuloa kansainvälisestä matkailusta noin 70 miljoonaa euroa

 

VUOSI 2020

Tuotteet ja palvelut

 • kansainvälisessä myynnissä vähintää 10 ryhmätuotetta
 • Matkailun tuotteistuksen hautomo on aloittanut toimintansa
 • yksi uusi luonto-ohjelmapalveluyritys on aloittanut alueella
 • palveluiden kehittäminen erikseen kansainvälisille markkinoille on ymmärretty
 • ankkurityritykset suunnittelevat kehittämistoimia

Myynti

 • DMC on vakiinnuttanut toimintansa alueella
 • ohjelmapalveluyrityksiä mukaan kansainväliseen myyntityöhön
 • matkailuun liittyvä päätieto on verkossa useilla kielillä

Markkinointiyhteistyö

 • KTM:ssä 100 yritystä
 • Lakeland-yhteistyö on laajentunut myös Venäjän ja Keski-Euroopan markkinoille
 • Visit Finland panostaa yhteistyöhön henkilön täysipäiväisesti
 • Pohjois-Savon tasolla on tajuttu yhteistyön merkitys

Tavoitteet

 • kansainvälinen matkailu on alkanut laajenemaan useampiin kansallisuuksiin Venäjän ohella
 • pitkän linjan tavoitteet on laajalti tiedostettu ja niihin on sitouduttu
 • *matkailutulo kansainvälisestä matkailusta noin 80 miljoonaa

 

VUOSI 2022

Tuotteet ja palvelut

 • tuotteistuksessa ovat erityisesti tuotteet yksittäisille matkailijoille
 • matkailun tuotteistuksen hautomo on tuottanut uusia ohjelmapalvelutoimijoita alueelle
 • ohjelmapalvelualalle on muodostunut voimakas, ketjuttunut toimija, joka pystyy tarjoamaan tasalaatuista palvelua usealla paikkakunnalla

Myynti

 • ohjelmapalveluiden ostaminen verkosta onnistuu
 • muilla alueilla toimivat DMC:t tuovat alueelle asiakkaita säännöllisesti
 • matkailuun liittyvä päätieto on verkossa useilla kielillä, eli sisällöt pyritään aktiivisesti levittämään omien verkkosivujen ulkopuolelle

Markkinointiyhteistyö

 • KTM:ssä 130 yritystä
 • Lakeland-yhteistyötä tehdään laajalti tuloshakuisesti
 • Visit Finland on tuplannut panostuksensa alueelle vuoteen 2018 nähden
 • suurin osa Pohjois-Savon kunnista ja merkittävistä matkailuyrityksistä on mukana yhteisessä rintamassa

Tavoitteet

 • matkailutulo kansainvälisestä matkailusta 100 milj. eur
 • alueen julkiset toimijat ja rahoittajat peilaavat matkailuun vaikuttavia päätöksiä yhteisesti tunnistettuihin tavoitteisiin

 

VUOSI 2025

Tuotteet ja palvelut

 • tuotteistamista ohjaa asiakaspalaute
 • tuotteistoa tehdään ympärivuotisesti
 • matkailun tuotteistuksen hautomo on tuottanut 5 kpl uusia ohjelmapalveluyrityksiä tai merkittäviä uusia tuotteita
 • kaksi ohjelmapalveluyritystä on noussut miljoonan liikevaihtoon
 • ohjelmapalveluyritysten ketjuttuminen voimistuu
 • alueen ohjelmapalveluiden ankkuriyritykset investoivat merkittävästi kasvuun

Myynti

 • alueella on useampi DMC, joilla on alueelliset edustajat
 • toimijat ovat ottaneet myynnin kehittymisen strategiseksi kehittämisalueeksi
 • kansainväliset toimijat tuottavat myyntiin ja markkinointiin liittyviä sisältöjä

Markkinointiyhteistyö

 • KTM:ssä 150 yritystä
 • KTM:n liikevaihto 2 miljoonaa
 • Lakeland-yhteistyötä tehdään kohdistetusti, liiketoimintalähtöisesti ja tuloshakuisesti
 • Visit Finlandin strategiset toiminnot ovat täysin synkronoitu Lakeland alueen kanssa

Tavoitteet

 • kaikki Pohjois-Savon kunnat tiedostavat yhteistyön merkityksen ja ovat mahdollisuuksien mukaan yhteisessä rintamassa
 • matkailutulo kansainvälisestä matkailusta 150 milj. eur
 • eri kansallisuuksien vaihtelevat loma-ajat täydentävät matkailuvuoden

 

VUOSI 2028

Tuotteet ja palvelut

 • matkailun kehitystä ohjaa tuotteistus = ei enää myydä sitä mitä on, vaan tuotteistetaan sitä mitä asiakkaat haluavat, eli sisältö ohjaa matkailun kehitystä

Myynti

 • myynnin tekniset ratkaisut eivät ole enää ongelma, vaan kaikki tuotteet menevät automaattisesti kansainvälisiin jakelukanaviin

Markkinointiyhteistyö

 • yhteistyö on itsearvoinen osa matkailuyritysten, kuntien ja julkisten toimijoiden sekä sidosryhmien toimintaa

Tavoitteet

 • kansainvälinen matkailu kasvaa myös ulkomaisten investointien ansiosta

      

euroopan unioni vipuvoimaa eu

Printattava versio